Burdasınız: Ana Sayfa » Genel » Aşk Acısına Şifa Veren Büyüler

Aşk Acısına Şifa Veren Büyüler, eğer aşıksanız ve aşık olduğunuz kişi size aşık değilse, o an yaşadığınız problemlere odaklanmak için çok geçmeden hareket etmelisiniz. Aşk acısı çeken insanlarda  bir kırgınlık olur bir sitem bir trip. Ortalama 10 günde geçecek olan bu tripte artık o gelse bile siz gitmezsiniz. İşte bu tribiniz geçtiğinde keşke gelse ne olursa olsun yine gelse demeye başlarsınız, bu aşktır işte yapacak bir şey yok aşkta ne gurur vardır nede ego aşık olupta bunları yapan kişinin aşkından şüphelenir işte. Durum her ne olursa olsun dileğiniz sevdiğini kişinin size aşık olup yeniden sizinle beraber olmasıdır. Bununda mümkün olacağı tek yol aşık etme büyüsüdür çünkü kimse kendini kandırmasın ama, aşk ve sevgi olsaydı ilişki zaten bitmezdi. Bu nedenle de her zaman her kişide olduğu gibi aşk için en şifalı ilaç aşk büyüsü olmuştur. Aşağıdaki büyü tarifini bir deneyin derim. Elinize 41 adet nohut alın. Aşağıdaki duayı topluca hepsine 11 defa okuyun ve nohutları 1er elham okuyarak ateşe tek tek atın ve yakın. Yanarken de niyetinizi edin..Aşk Acısına Şifa Veren Büyüler konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü ğaniyyen hamıda.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.İy yeşe’ yüzhibküm eyyühen nasü ve ye    ti bi aharın ve kanellahü ala zalike kadıra.Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah ve kanellahü semıam besıyra.Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta’dilu ve in telvu ev tu’ridu fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda.İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla.Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma.Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa.Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı’tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak’udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa.Ellezıne yeterabbesune biküm fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna’küm minel mü’minın fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh ve ley yec’alellahü lil kafirıne alel mü’minıne sebıla.İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla.Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla’ ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü’minın e türıdune en tec’alu lillahi aleyküm sültanem mübına.İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra.İllellezıne tabu ve aslehu va’tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü’minın ve sevfe yü’tillahül mü’minıne ecran azıyma.Ma yef’alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alıma.La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim v kanellahü semıan alıma.İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü’minü bi ba’dıv ve nekfürü bi ba’dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla.Ülaike hümül kafirune hakka ve a’tedna lil kafirıne azabem mühiyna.Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü’tıhim ücurahüm ve kanellahü ğafurar rahıyam.

Yorum Yok


© 2016 Büyü,Medyum Olcay · Subscribe: Posts Comments- !!! MEDYUM OLCAY HOCA RESMİ SİTESİDİR !!!! ·
ask